Mitsubishi Electric logo


Vi vill göra rätt

Compliance är viktigt för oss, men vad betyder det?

Compliance är ett begrepp som saknar en bra översättning på svenska, men i korthet kan man säga att det handlar om affärsetik och regelefterlevnad. Inom Mitsubishi Electric Group är compliance en grundläggande förutsättning för ett sunt och ansvarsfullt företagande. Genom en stark regelefterlevnad och en hög affärsmoral skapar vi förtroende för oss som aktör i samhället, bland kunder, medarbetare och andra intressenter.

 Det här är några exempel på compliance hos oss

  • Vi är noga med att följa tillämpliga lagar, interna policyer och riktlinjer.
  • Vi har en uppförandekod som ger ett ramverk för hur vi ska bete oss.
  • Vi tar konkurrensrätten på allvar. Vi tror på en god och sund konkurrens på marknaden och ägnar oss inte åt konkurrenshämmande beteenden.

Visselblåsartjänst

Mitsubishi Electric strävar som sagt efter ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, men misstag kan ske även hos oss. Har du upptäckt någon oegentlighet, felaktighet eller lagöverträdelse så kan du använda vår visselblåsartjänst som hanteras av en extern part för att trygga din anonymitet.

Jag vill veta mer om visselblåsartjänsten

Historia

Allt började med tre leasede ångfartyg...

Läs mer

Karriär

Spela en roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle!

Läs mer

Hållbarhet - miljö

Vi hjälper våra kunder att sänka sin klimatpåverkan.

Läs mer

Social hållbarhet

Ett hållbart samhälle genom teknisk innovation.

Läs mer

Om oss

Om ossHållbarhetKarriärPress

Följ oss

FacebookLinkedinInstagramYoutube

Sekretesspolicy | Användarvillkor | Cookies | Hantering av personuppgifter | Webbplatskarta

© Mitsubishi Electric Sweden